Žiadosť obsahuje údaje a podklady

Žiadosť o vydanie cestovného dokladu sa podáva na úradných tlačivách orgánu, ktorý cestovný doklad vydáva, v zahraničí zastupiteľskému úradu.

Žiadosť obsahuje údaje, ktoré sa uvádzajú v cestovnom doklade, a ďalšie údaje a podklady, ktorými sú:

• predchádzajúce priezvisko a rodné priezvisko,

• adresa súčasného trvalého pobytu, a ak je kratší ako 10 rokov, aj adresa predchádzajúceho trvalého pobytu s uvedením jeho začiatku,

• údaje o cestovnom doklade, ak už bol vydaný; skôr vydaný cestovný doklad občan predkladá na kontrolu,

• odôvodnenie žiadosti, ak ide o vydanie diplomatického pasu alebo služobného pasu,

• údaje o totožnosti manžela, manželky alebo rodičov detí mladších ako 21 rokov, ak ide o vydanie diplomatického pasu alebo služobného pasu manželke, manželovi alebo deťom držiteľa diplomatického pasu alebo služobného pasu,

• údaje o štátnom občianstve Slovenskej republiky z predloženého platného cestovného dokladu alebo z iného dokladu, ktorým sa preukazuje štátne občianstvo Slovenskej republiky,

• údaje uvedené vo výpise z osobitnej matriky predloženom namiesto matričného dokladu orgánu cudzieho štátu,

• iné údaje, ktoré sú podľa medzinárodnej zmluvy podmienkou vydania cestovného dokladu,

• doklad o udelení akademického titulu, vedecko-pedagogického titulu, umelecko-pedagogického titulu alebo iného titulu alebo vedecko-akademickej hodnosti, umelecko-akademickej hodnosti alebo vedeckej hodnosti absolventa vysokej školy; tento doklad sa nevyžaduje, ak titul alebo hodnosť sú zapísané v občianskom preukaze alebo v odovzdávanom cestovnom doklade. Pri doklade o udelení titulu alebo hodnosti vydanom zahraničnou vysokou školou alebo iným, na to oprávneným orgánom sa predkladá rozhodnutie o uznaní tohto dokladu za rovnocenný s dokladom o udelení titulu alebo hodnosti vydaným vysokou školou v Slovenskej republike, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak,

• osvedčený preklad cudzojazyčných dokladov do štátneho jazyka, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak.

Ak žiadosť o vydanie cestovného dokladu alebo žiadosť o vykonanie zmeny údajov v cestovnom doklade neobsahuje údaje a podklady tak, ako je uvedené vyššie, orgán, ktorý cestovný doklad vydáva, vyzve žiadateľa, aby ich doplnil. Vo výzve určí primeranú lehotu na ich doplnenie, najmenej však 15 dní; ak bola žiadosť podaná v cudzine, najmenej 90 dní.

Pokračuj na: základné informácie a cena →