Žiadosť o vydanie cestovného pasu

Kde požiadať o vydanie cestovného pasu?

Žiadosť o vydanie cestovného pasu podáva občan v mieste trvalého alebo prechodného pobytu, alebo v mieste, kde sa zdržiava. Na prechodný pobyt nemusí byť úradne prihlásený.

Cestovný pas vydáva občanovi okresné riaditeľstvo Policajného zboru príslušné podľa miesta trvalého alebo prechodného pobytu občana alebo miesta, kde si občan podá žiadosť o vydanie cestovného pasu.

Občania musia byť pri podaní žiadosti o vydanie cestovného pasu osobne prítomní. Každý občan, bez ohľadu na vek je povinný byť pri podaní žiadosti osobne prítomný a poskytnúť svoje biometrické údaje pre potreby vydania cestovného pasu. Výnimkou sú občania, ktorí tak nemôžu urobiť pre bezvládnosť.

Pracovníci oddelení dokladov nasnímajú podobu tváre a podpis v elektronickej forme priamo pri podaní žiadosti – nie je potrebná fotografia. Výnimkou sú len bezvládni občania.

Cestovný pas sa vydáva s územnou platnosťou do všetkých štátov sveta.

Pri podaní žiadosti o vydanie cestovného pasu na oddelení dokladov občan predkladá:

• občiansky preukaz; ak občan nie je držiteľom občianskeho preukazu, predkladá rodný list a osvedčenie o štátnom občianstve SR, ktoré nesmie byť od jeho vydania staršie ako šesť mesiacov, prípadne ďalší matričný doklad ak došlo k zmene matričnej udalosti, štátne občianstvo Slovenskej republiky je možné preukázať platným cestovným pasom, prípadne ďalšie doklady, ktoré sú potrebné na vydanie cestovného pasu

• rodný list občana mladšieho ako 5 rokov, ak občan žiada o zápis údajov o občanovi mladšom ako 5 rokov do cestovného pasu

• rodný list občana mladšieho ako 15 rokov, ak nie je držiteľom skôr vydaného cestovného pasu

skôr vydaný cestovný pas

• správny poplatok

Pokračuj na: základné informácie a cena →