Strata alebo odcudzenie pasu

Čo urobiť po strate pasu alebo krádeži pasu?

Ak stratí občan Slovenska v cudzine pas, mal by navštíviť najbližšiu policajnú stanicu bez ohľadu na to, kde pas stratil. Po ohlásení straty alebo krádeže dokladov by mal kontaktovať zastupiteľský úrad, čiže veľvyslanectvo alebo generálny konzulát, prípadne honorárny konzulát SR a požiadať o vystavenie náhradných cestovných dokladov. Občan na veľvyslanectve vyplní žiadosť o vystavenie náhradného cestovného dokladu a zároveň aj tlačivo o strate. Tie veľvyslanectvo pošle na slovenskú políciu, ktorá stratené doklady zablokuje.

Ako sa pripraviť na stratu pasu alebo krádež pasu?
Odporúčame urobiť si pred cestou fotokópiu stránky pasu s osobnými údajmi. To pomáha pri zablokovaní dokladov, keďže občan Slovenska môže byť držiteľom dvoch cestovných pasov a zväčša si nepamätá číslo pasu, ktorý stratil. Polícia pas potom zablokuje a oznámi to ďalším krajinám cez Europol alebo Interpol, zablokovanie trvá niekoľko hodín.

Koľko trvá vydanie náhradného pasu?
Vystavenie náhradných cestovných dokladov je na počkanie.

Musim sa hneď vrátiť?
Náhradný cestovný doklad je primárne určený na návrat na Slovensko. Občan môže dokončiť dovolenku, nemusí sa hneď vracať späť domov.

Môžem cestovať s náhradným dokladom ďalej?
Náhradný cestovný doklad nie je určený na to, aby pokračoval na ceste do ďalších krajín. Na náhradných cestovných dokladoch je aj uvedené, cez ktoré krajiny sa občan bude vracať späť.

Ak v krajine nemá Slovensko veľvyslanectvo?
Ak Slovensko nemá v krajine veľvyslanectvo ani honorárneho konzula, ktorý môže náhradné cestovné doklady vydávať, občan môže o pomoc požiadať akýkoľvek iný zastupiteľský úrad členského štátu Európskej únie. Doklady ale nemôžu vydávať stále misie, napríklad Stála misia Slovenskej republiky pri NATO, OSN alebo EÚ, OBSE či Rade Európy.

Ak občan stratí alebo mu odcudzia cestovný pas, je povinný ohlásiť bezodkladne túto stratu alebo odcudzenie príslušnému oddeleniu dokladov, ktoré cestovný pas vydalo, prípadne ktorémukoľvek inému oddeleniu dokladov alebo ktorémukoľvek útvaru Policajného zboru.

Ak občan stratí alebo mu odcudzia cestovný pas v zahraničí, je povinný ohlásiť bezodkladne túto stratu alebo odcudzenie na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky a po návrate do Slovenskej republiky tiež príslušnému oddeleniu dokladov, ktoré cestovný pas vydalo.

Ak občan pri ohlásení predkladá doklad o strate alebo odcudzení cestovného pasu v inom ako slovenskom alebo českom jazyku, priloží aj jeho osvedčený preklad do štátneho jazyka.

Ak občan neohlási bezodkladne stratu, odcudzenie, poškodenie alebo zneužitie cestovného pasu, dopustí sa priestupku (§30 ods. 1 písm. m), za ktorý je možné uložiť pokutu do 33,50 € (10 000 Sk).

Pokračuj na: základné informácie a cena →