Najčastejšie otázky

Čo potrebujem na vydanie pasu?
Pri podaní žiadosti o vydanie cestovného pasu občan predkladá: občiansky preukaz, rodný list (ak občan nie je držiteľom občianskeho preukazu), skôr vydaný cestovný pas, správny poplatok.

Aká je platnosť pasu?

Cestovný pas sa občanovi vydáva: po dovŕšení 16 rokov s platnosťou na 10 rokov | občanovi mladšiemu ako 16 rokov s platnosťou na 5 rokov | občanovi mladšiemu ako 6 rokov s platnosťou na  2 roky | občanovi, ktorému nie je dočasne možné zosnímať odtlačky prstov (staršiemu ako 12 rokov) , sa vydáva cestovný pas s platnosťou na 1 rok

Musím požiadať o vydanie cestovného pasu v mieste trvalého bydliska alebo môžem kdekoľvek?
O vydanie môžete požiadať na ktoromkoľvek oddelení dokladov.

Môžem o vydanie cestovného pasu požiadať aj v cudzine?
Áno – ak ste občan žijúci v cudzine, môžete podať žiadosť aj na príslušnom zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky.

Môžem požiadať o vydanie cestovného pasu ešte pred skončením platnosti súčasne vydaného cestovného pasu?
Áno – o vydanie môžete požiadať kedykoľvek, aj v čase platnosti skôr vydaného cestovného pasu, nie je potrebné čakať do vypršania časovej platnosti.

Na žiadosť o vydanie cestovného pasu občana mladšieho ako 18 rokov je potrebný súhlas obidvoch rodičov?
Nie – postačuje súhlas iba jedného rodiča, resp. zákonného zástupcu.

Kto môže podať žiadosť o vydanie cestovného pasu občana mladšieho ako 15 rokov a kto môže vyhotovený cestovný pas dieťaťa prevziať?
Žiadosť môže podať iba rodič, resp. zákonný zástupca, ktorý sa nemôže dať zastupovať inou osobou, t. j. ani starým rodičom dieťaťa a to platí aj pre prevzatie vyhotoveného cestovného pasu.

Kto môže podať žiadosť o vydanie cestovného pasu občana mladšieho ako 15 rokov, ak rodičia nie sú zosobášení?
Ak rodičia nie sú zosobášení, alebo rodičia boli rozvedení alebo sú v rozvodovom konaní, žiadosť o vydanie cestovného pasu môže podať ktorýkoľvek z rodičov, pričom súhlas druhého rodiča nepotrebuje.

Kto môže prevziať môj cestovný pas?
Vyhotovený cestovný pas občana staršieho ako 15 rokov môže prevziať blízka osoba (rodič, prarodič, súrodenec, manžel/ka, dospelé dieťa) aj bez splnomocnenia po predložení svojho dokladu totožnosti; iná osoba môže Váš cestovný pas prevziať po predložení svojho dokladu totožnosti a plnomocenstva na zastupovanie s osvedčeným podpisom. Plnomocenstvo sa však nevyžaduje, ak občan starší ako 15 rokov pri podaní žiadosti splnomocní na prevzatie inú osobu a túto skutočnosť uvedie do žiadosti a podpíše pred orgánom, ktorý cestovný pas vydáva, alebo zastupiteľským úradom.

Potrebujem na vycestovanie s občanom mladším ako 15 rokov písomný súhlas druhého rodiča, resp. rodičov, ak nie súm rodič dieťaťa?
Na vycestovanie z územia Slovenskej republiky nie je potrebný písomný súhlas, postačuje platný cestovný pas dieťaťa. O tom, či takýto súhlas vyžaduje krajina, do ktorej sa cestuje, je potrebné sa informovať na zastupiteľskom úrade príslušnej krajiny alebo na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, príp. v cestovnej kancelárii, ktorá dovolenku organizuje.

V akej lehote môžem požiadať o vydanie cestovného pasu?
Môžete požiadať v bežnej lehote do 30 dní za poplatok v základnej sadzbe, alebo v urýchlenej lehote do 10 pracovných dní za dvojnásobok základnej sadzby alebo v urýchlenej lehote do 2 pracovných dní za trojnásobok základnej sadzby.

Koľkých platných cestovných pasov môžem byť držiteľom?
Môžete byť držiteľom dvoch platných cestovných pasov, pričom občanovi staršiemu ako 16 rokov sa druhý cestovný pas vydá s platnosťou na 5 rokov.

Ak som si podal/a žiadosť o vydanie cestovného pasu v lehote do 30 dní ale cestovný pas potrebujem skôr, je možné si doplatiť a skrátiť lehotu vydania?
Nie – správny poplatok už nie je možné doplatiť, nakoľko bola už žiadosť podaná a táto je v konaní. Ak občan potrebuje súrne vydať cestovný pas, t. j. skôr ako bude cestovný pas vyhotovený, môže podať žiadosť o vydanie druhého cestovného pasu v urýchlenej lehote. Po prevzatí vyhotovených cestovných pasov bude tak držiteľom dvoch platných cestovných pasov.

Načo slúži cestovný pas Slovenskej republiky
Pas je verejná listina, ktorou občan Slovenskej republiky preukazuje svoju totožnosť, štátne občianstvo a ďalšie skutočnosti uvedené v cestovnom pase. Cestovné pasy sú majetkom Slovenskej republiky.

Čo urobiť pred vycestovaním
Pred vycestovaním je potrebné si skontrolovať dobu platnosti cestovného pasu, pretože niektoré krajiny vyžadujú, aby bol cestovný pas platný aj po vycestovaní z ich územia. Do členských krajín Európskej únie je možné cestovať okrem cestovných pasov aj na občianske preukazy Slovenskej republiky formátu ID karty.

Ako postupovať ak pas končí, ale víza sú platné
Ak má občan v cestovnom pase vízum s platnosťou presahujúcou platnosť pasu, môže požiadať o jeho ponechanie. Môže ho však používať iba na preukazovanie víza. Pri cestovaní musí použiť platný cestovný pas.