Povinnosti držiteľa cestovného dokladu

Občan, ktorý je držiteľom cestovného dokladu, je povinný
• chrániť cestovný doklad pred stratou, odcudzením, poškodením alebo zneužitím,

• odovzdať bezodkladne neplatný cestovný doklad orgánu, ktorý ho vydal, v zahraničí zastupiteľskému úradu a na vyžiadanie policajnému útvaru,

• odovzdať bezodkladne cestovný doklad, ktorý bol vydaný na obdobie výkonu funkcie alebo na čas nevyhnutný na splnenie určených úloh, ak pominuli dôvody, pre ktoré bol vydaný,

• ohlásiť bezodkladne stratu alebo odcudzenie cestovného dokladu orgánu, ktorý ho vydal, alebo ktorémukoľvek útvaru Policajného zboru,

• ohlásiť bezodkladne stratu alebo odcudzenie cestovného dokladu v zahraničí zastupiteľskému úradu a po návrate do Slovenskej republiky tiež orgánu, ktorý cestovný doklad vydal; ak občan pri ohlásení predkladá doklad o strate alebo odcudzení cestovného dokladu v inom ako v slovenskom alebo českom jazyku, priloží aj jeho osvedčený preklad do štátneho jazyka,

• odovzdať bezodkladne cestovný doklad orgánu, ktorý ho vydal, ak bolo rozhodnuté o jeho odňatí alebo možno dôvodne očakávať, že sa o jeho odňatí rozhodne.

Neplatný cestovný doklad môže byť na požiadanie držiteľovi ponechaný, ak má v ňom udelené platné vízum iného štátu alebo iný obdobný doklad potrebný na pobyt na jeho území; po uplynutí platnosti víza je občan povinný takýto cestovný doklad odovzdať.

Cestovný doklad sa nesmie odovzdávať ani prijímať ako záloh a nesmie sa odovzdávať ani odoberať pri vstupe do objektu alebo na pozemok; občan nie je oprávnený ponechávať cestovný doklad ako záloh ani pri svojom pobyte v zahraničí.

Pokračuj na: základné informácie a cena →