Cestovný pas pre dieťa

Cestovný pas pre dieťa do 15 rokov

Za občana mladšieho ako 15 rokov podáva žiadosť o vydanie cestovného pasu zákonný zástupca, iná fyzická osoba než rodič, ktorej je dieťa zverené do osobnej starostlivosti, pestún, budúci osvojiteľ, ak nie je nad dieťaťom nariadená ústavná starostlivosť, štatutárny orgán zariadenia na výkon ústavnej starostlivosti, poručník alebo opatrovník, ktorý vyhotovený cestovný pas prevezme.

Ak sú rodičia rozvedení,
žiadosť za tohto občana podáva rodič, ktorému je dieťa zverené do výchovy, druhý rodič môže podať žiadosť len s osvedčeným písomným súhlasom tohto rodiča.

Tento postup sa vzťahuje aj na prípady, ak bolo dieťa predbežným opatrením príslušného orgánu zverený do výchovy jednému z rodičov alebo inej osobe než rodičovi.

Ak rodičia občana mladšieho ako 15 rokov neuzavreli manželstvo
(ide najmä o tzv. slobodné matky), žiadosť za tohto občana podáva rodič, ktorý má dieťa vo výchove, druhý rodič môže podať žiadosť len s osvedčeným písomným súhlasom tohto rodiča.

Deti od 5 rokov musia mať vlastný cestovný pas.
Od 1. januára 2005 pri vycestovaní musí mať každý občan Slovenskej republiky starší ako 5 rokov vlastný cestovný pas.

Cestovný pas pre dieťa do 5 rokov

ZMENA OD JÚNA 2012
Od júna už slovenská polícia nebude deti mladšie ako päť rokov do pasu rodičov vôbec zapisovať.

• Pas pre dieťa: Od júna 2012 musia mať pas už aj novorodenci
• Deťom vybavte vlastný pas

Poplatok za pas pre deti
Poplatok za pas pre deti do päť rokov je osem eur, pre staršie deti 13 eur.

Biometrické údaje
Biometrické údaje sa odoberajú len deťom starším ako 12 rokov.

Podpis dieťaťa
Dieťa sa do pasu podpisuje od veku, keď začalo školskú dochádzku.

Platnosť pasu pre dieťa
U detí mladších ako 13 rokov sa vydáva pas s platnosťou na päť rokov, u detí do 5 rokov na dva roky.

Pokračuj na: základné informácie a cena →